Reklamačný poriadok

1. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.axis-dent.sk je AXIS-DENT, s.r.o., Veľkoblahovská cesta 1063/5, Dunajská Streda 929 01, Slovenská republika.
Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných prevádzkovateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

 

2. Záručné podmienky

Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí tovaru pozorne preštudovať priložený návod a zakúpený tovar používať podľa pokynov v ňom uvedených.

Reklamácie sa budú posudzovať v zmysle zákona č. 40/1964 Z.z. občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Záručná doba je 24 mesiacov. V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobkov. Životnosť tovaru je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn. Intenzívnym používaním môže byť životnosť kratšia než záručná doba.

Záruka sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.axis-dent.sk.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

3. Podmienky reklamácie

Reklamačné konanie môže byť zahájené, ak kupujúci preukáže nákup reklamovaného tovaru dokladom o jeho kúpe.

 

4. Uplatnenie reklamácie

Miestom pre uplatnenie reklamácie je: AXIS-DENT, s.r.o., Veľkoblahovská cesta 1063/5, Dunajská Streda 929 01, Slovenská republika, tel.: +421 948 303 124, e-mail: info@axis-dent.eu.

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, ihneď po prejavení sa závady výrobku. Pri používaní vadného výrobku môže dôjsť k zintenzívneniu závady, znehodnoteniu tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia reklamovaného tovaru.

Kupujúci je povinný k reklamovanému tovaru priložiť okrem dokladu o nákupe tovaru aj riadne vyplnený Reklamačný formulár s presným popisom predmetu reklamácie.

Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje (viď. Práva spotrebiteľa pri uplatnení reklamácie), je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu reklamovaného výrobku za nový výrobok.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 

5. Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od  1.6.2020 a plne nahrádza predchádzajúci RP. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.