Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné informácie a podmienky

Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode www.axis-dent.sk je firma AXIS-DENT, s.r.o.,

Sídlo: Veľkoblahovská cesta 1063/5, Dunajská Streda 929 01, Slovenská republika

IČO: 3627 6359

DIČ: 202 208 6902
tel.: +421 948 303 124

e-mail: info@axis-dent.eu.

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru.

Pri objednávaní ako fyzická osoba - nepodnikateľ prosím uveďte vaše meno, priezvisko, adresu kam má byť doručený tovar, telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete ako právnická osoba (na firmu alebo živnosť), v objednávke tiež uveďte vaše obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH a fakturačnú adresu ak je odlišná od adresy doručenia.

Objednávka v internetovom obchode www.axis-dent.sk sa môže uskutočniť výlučne elektronickou formou. Objednávky podané telefonicky, faxom, e-mailom, listom nevieme prijať ani splniť. Nakupovať je možné stlačením tlačítka „Kúpiť” pri vybranom tovare a na konci nákupu stlačením tlačítka „Záväzne objednávam s povinnosťou platby”.
Všetky odoslané registrácie a objednávky budú obratom potvrdené formou e-mailu.

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za omyly a škody vzniknuté z chybne alebo falošne vyplnených údajov, celú zodpovednosť nesie objednávateľ (napr.: nesprávna adresa, viac alebo menej kusov, nesprávna veľkosť, atď.). Objednávky s chybnými alebo falošnými údajmi má prevádzkovateľ právo považovať za neplatné a vymazať, ako aj v prípade najmenšej pochybnosti má právo skontrolovať pravdivosť objednávateľom vyplnených údajov.

 

2. Produkty

Pri každom produkte sa nachádza jeho podrobnejší popis. Fotografie nachádzajúce sa pri produktoch majú ilustračný charakter.

 

3.   Objednávanie a dodanie tovaru

Objednávateľ odoslaním objednávky do internetového obchodu www.axis-dent.sk vyhlasuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Objednávateľ sa odoslaním objednávky zaväzuje k odberu ním objednaného tovaru zo stránky www.axis-dent.sk. Predmetom zmluvy sú výhradne položky uvedené v objednávke.

K akceptácii objednávky tovaru zo strany prevádzkovateľa, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany prevádzkovateľa. Po odoslaní objednávky na Vami zadaný e-mail bude poslané potvrdenie o prijatí objednávky a neskoršie aj ďalšie informácie o stave vašej objednávky (napr. objednávka bola spracovaná, tovar bol expedovaný, tovar je momentálne vypredaný a pod.).

Miestom naplnenia kúpnej zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania objednávateľa uvedené v elektronickom formulári s objednávkou. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, pošta), alebo osobným odberom u prevádzkovateľa v Dunajskej Strede alebo v Šamoríne.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním objednávateľovi alebo odovzdaním tovaru na prepravu zmluvnému prepravcovi. Vlastnícke právo na tovar prechádza na objednávateľa dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy uvedenej v objednávke v plnej výške. Platba môže byť uhradená bankovým prevodom nebo dobierkou. V prvom prípade považujeme platbu za uskutočnenú vtedy, ak je hodnota za objednaný tovar pripísaná na náš účet, v prípade dobierky po úhrade hotovosti pri preberaní balíka.

Prevádzkovateľ dodá tovar objednávateľovi v čo najkratšej dobe po prijatí elektronického formuláru s objednávkou v dodacích lehotách uvedených na internetovej stránke prevádzkovateľa. Objednávateľ berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok (dodacie lehoty) majú len orientačný charakter. Objednávateľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať objednávateľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto situácii v čo najkratšom čase objednávateľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie náhradného tovaru.

V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ prevádzkovateľovi právo poskytnúť zmluvnému prepravcovi potrebné osobné údaje za účelom doručenia tovaru (meno / obchodné meno, adresa, telefón).

Objednávateľ je povinný sa pri preberaní zásielky presvedčiť o jej stave. Svojim podpisom o prevzatí potvrdzuje, že mu zásielka bola doručená v nepoškodenom stave.

V deň podania zásielky na poštu alebo kuriérovi bude objednávateľ informovaný e-mailom o tejto skutočnosti. Pri preberaní tovaru objednávateľ obdrží doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane objednávateľ spolu s tovarom zabalený v balíku.

V prípade, ak objednávateľ nezaplatí a neprevezme objednaný tovar mimo situácie poškodenia tovaru pri doručení (objednávateľ zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal), prevádzkovateľ môže požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je v takom prípade stanovená minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávateľovi, ktorý neprevzal objednávku bude zaslaná správa e-mailom so žiadosťou o informáciu, čo ďalej robiť s jeho objednávkou. Na odpoveď na túto výzvu má objednávateľ termín 7 dní odo dňa odoslania správy. Ak objednávateľ požiada o opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky, prevádzkovateľ doúčtuje k celkovej cene zásielky druhý manipulačný poplatok a poštovné podľa platného cenníka. Opätovné odoslanie takto vrátenej zásielky je možné len na základe úhrady vopred. Pokiaľ objednávateľ na výzvu prevádzkovateľa v určenom termíne neodpovie, objednávka bude zo strany prevádzkovateľa stornovaná.

 

4. Poštovné

Slovenská republika
 
Dobierka - 1.40 EUR
Osobný odber - bezplatné

Slovenská pošta - 6 EUR
Kuriér GLS - 6 EUR

Adresa osobného odberu:

Dunajská Streda - Veľkoblahovská cesta 1063/5

Šamorín - Bratislavska 61/68  /Budova JADE/

 

5. Podmienky nákupu

Nákupná cena je cena uvedená pod vybraným tovarom, je uvedená v eurách, je konečná cena tovaru. Súčasťou ceny nie sú dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade nečakanej technickej poruchy. Cena je platná taká, aká je uvedená v e-maili potvrdzujúcom prijatie objednávky.

V prípade, ak sa objednávateľ aktuálne nachádza alebo žije v zahraničí prevádzkovateľ dohodne platobné a dodacie podmienky s objednávateľom individuálne.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

Objednávateľ má právo po objednávke, ale ešte pre podaním zásielky na poštu alebo kuriérovi odstúpiť od objednávky. Túto svoju požiadavku je povinný oznámiť e-mailom na adresu info@axis-dent.eu. V tomto prípade objednávateľ nemá so stornovanou objednávkou žiadne výdavky, ak už uskutočnil úhradu za objednaný tovar, do 3 pracovných dní mu prevádzkovateľ vráti uhradenú sumu.

Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade objednávateľ kontaktuje prevádzkovateľa a zašle mu e-mailom na adresu info@axis-dent.eu písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva a nepoškodeného obalu) objednávateľ zašle na vlastné náklady spolu s originálom dokladu o kúpe späť na adresu prevádzkovateľa (ale nie formou dobierky). Prevádzkovateľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na bankový účet objednávateľa, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak. V prípade, ak je vrátený tovar poškodený, použitý, opotrebovaný alebo neúplný, prevádzkovateľ neuzná nárok na odstúpenie od zmluvy a tovar vráti naspäť objednávateľovi. 

 

7. Výmena tovaru

Prevádzkovateľ umožňuje v rámci dostupných skladových zásob výmenu nakúpeného tovaru. Žiadosť o výmenu je objednávateľ povinný oznámiť do 14 dní po doručení zásielky e-mailom na adresu info@axis-dent.eu. Výmena sa uskutoční tak, že objednávateľ pošle naspäť tovar a obratom mu bude zaslaný tovar, o ktorý požiadal. Poštovné náklady v prípade výmeny hradí objednávateľ. Vymieňame len nový, nepoužitý tovar v pôvodnom a nepoškodenom balení! 

 

8. Záručné podmienky a reklamácie

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (pošta, kuriér) alebo udaním nesprávnej adresy objednávateľa. Objednávateľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od doručovateľa a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovi poskytnuté.

 

9. Alternatívny spôsob riešenia sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu info@axis-dent.eu.
Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 4.4.2017:
http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov
Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO,
ktorá je dostupná online na:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK
Tu môže sťažnosť podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

10. Iné ustanovenia

Všetky prijaté elektronické objednávky tovaru sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné. Objednávateľ má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby, z dôvodu jeho vypredania alebo z dôvodu nemožnosti dodania v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, vo všetkých týchto prípadoch prevádzkovateľ o tom informuje objednávateľa. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Objednávateľ má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 15 kalendárnych dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ objednávateľ nepožiada inak.

Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za tieto prípady:
-   Dôjde k nejakej chybe v internetovej sieti, ktorá zabráni bezproblémovému fungovaniu a možnosti nákupu v internetovom obchode www.axis-dent.sk.
-   Následky hocijakej programovej chyby, abnormálnej skutočnosti alebo technickej chyby.
-   V prípade vis maior alebo v súvislosti hocijakej udalosti, ktoré nie sú v jeho kompetencii.

 

11. Ochrana osobných údajov

Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou), na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.

Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez linku, ktorá sa nachádza v e-mailoch, ktoré mu budú doručované.

 

12. Záverečné ustanovenia

Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedá prevádzkovateľ objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia kúpnej zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.

VOP platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronického formulára s objednávkou s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu.

Tieto VOP sú platné od 1.6.2020. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
tel. č.: 033/321 25 21
fax č.: 033/321 25 23
e-mail: tt@soi.sk
webová stránka: www.soi.sk